Asunnonmuutostyö perusteet

Asunnon muutostyöt Kuka on oikeutettu asunnon muutostöihin? Asunnon muutostöiden sisältö Korvattavat välineet ja laitteet Muutostöiden kustannusten korvaaminen Asunnon muutostöiden suorittaminen

Kuka on oikeutettu asunnon muutostöihin ? Vammaispalvelulain 9 §:n mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Asunnon muutostyöt ovat kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva tukitoimi, johon vaikeavammaisella on subjektiivinen oikeus, kun hän täyttää vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa määritetyt myöntämiskriteerit. Kunta ei voi näin ollen evätä asunnon muutostöitä määrärahasyihin vedoten.

Vammaispalveluasetuksen 13 §:n mukaan suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin, pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta kustannusten korvaamiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Tällä tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa henkilön hoito edellyttää pääasiassa sairaudenhoidon osaamista tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti. Henkilön hoito painottuu tällöin pääasiassa hoivaan ja huolenpitoon. Säännös pitää sisällään lähinnä ne tilanteet, jossa henkilö jo on palvelu- ja hoidontarpeensa kannalta perustellusti laitoshoidossa.

Asunnon muutostöiden sisältö Vammaispalveluasetuksen 12 §:n mukaan korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen luiskien rakentaminen kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen valaistusmuutostyöt ja kontrastien lisääminen kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt.

Vammaispalvelun käsikirja